Услуги

Изготвяне на инвестиционни проекти

Изготвяне на всички части на инвестиционния проект на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура в идейна, техническа и работна фаза.

Упражняване на авторски надзор

Осъществяване на авторски надзор в случаите, когато такъв е задължителен, в съответствие с условията и реда, определени чрез договор между възложителя и проектанта.

Оценки за съответствие на инвестиционни проекти

Изготвяне на комплексен доклад с оценка за съответствие на инвестиционните проекти относно предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 169 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между частите на проекта, пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления, изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива, специфичните изисквания към строежа съгласно нормативни актове, ако за обекта има такива, изискванията на Клиента от техническо задание и/ или идеен проект или други предоставени документи;

Строителен надзор и инвеститорски контрол по ЗУТ и ФИДИК

Дружеството притежава Удостоверение № РК-0456/04.05.2015г., издадено от ДНСК, за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Координатор по безопасност и здраве

Упражняване на функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Геодезични заснемания

Извършване на геодезични заснемания за контрол по време на строителството и оформяне на изискващите се по закон протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Доклади за оценка въздействието върху околната среда

Изготвяне на доклади за ОВОС по условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционните предложения по чл. 81, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Оценки на недвижими имоти

Изготвяне на експертни пазарни оценки на недвижими имоти след заявка за оценка и предварителен оглед на имота.

Техническо обследване на строежи

Обследване по всички проектни части на строежа за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, завършващо с доклад от лицата, извършили обследването.

Изготвяне на технически и енергийни паспорти

Изготвяне на "Технически паспорт на строеж" - документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

Подготовка на предпроектни и прединвестиционни проучвания

Разработване на предварителни (прединвестиционни) и/или обемно-устройствените проучвания за обекта, предмет на инвестиционното намерение.

Изготвяне на документи

Изготвяне на технически спецификации, количествени и стойностни сметки, бизнес планове, финансови и икономически анализи, социално-икономически обосновки, тръжни документации по ЗОП и др.

Консултации във връзка с устройство на територията

Консултации относно предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормативите за устройство на територията и др.