Кои сме ние?

“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.Кърджали е лицензирано дружество за консултантска и проектантска дейност в областта на строителството.

Регистрирано е през 2000 г. с централен офис в гр.Кърджали и клонове в София и Бургас. Основните дейности на дружеството включват: упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството, инвеститорски контрол, оценки за съответствие на инвестиционни проекти, подготовка на предпроектни и прединвестиционни проучвания, изготвяне на инвестиционни и технически проекти (канализации, водопроводи, ПСОВ, ПСПВ, пътища и др.), тръжни документации, геодезически заснемания, доклади за ОВОС, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, подготовка и управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз, техническо обследване на строежи, изготвяне на технически и енергийни паспорти.

В основния списък към лиценза на дружеството са включени повече от 50 експерти, от които 25 на постоянни трудови договори, с богат професионален опит в областта на строителния надзор и инвеститорския контрол.

В нашите компетенции са обекти на техническа инфраструктура като депа за отпадъци и рекултивация на стари сметища, изграждане на пътища и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени на територията на цяла южна България, реконструкция, разширяване и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, ПСОВ, ПСПВ и др.; обекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност; сгради с обществено и жилищно предназначение; спортни площадки, паркове и градини; възобновяеми енергийни източници и др.

Дружеството има договори за извършване на строителен надзор и консултантска дейност с много институции като: Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Общини, множество банкови институции, частни инвеститори и строителни фирми.

В дружеството се прилагат системи за управление на качеството ISO 9001 и ISO 14001. Дружеството извършва дейността си на територията на цялата страна и развива успешно сътрудничество както с български, така и с чуждестранни партньори.