Нашият екип

Списъкът на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор във фирмата, неразделна част от удостоверение № РК-0456/04.05.2015г. за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор в момента наброява повече от 50 експерта с богат опит и задълбочени познания в областта на проектирането и строителството.

Традиции във фирмата са съчетаването на приемственост и иновации, непрекъснатото професионално усъвършенстване, продължаващото обучение и постоянната практика. В редиците на екипа има експерти от най-различни специалности – от архитекти през технолози - до лекар и металург, които предоставят качество на обслужването на всеки етап от дейността на фирмата.

Мотивацията на целия състав произтича от желанието ни да работим с всички участници в строителния процес еднакво добре, като осигуряваме консултации и услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на нашите клиенти.